Algemene voorwaarden, klachtenregeling, kantoorinformatie, derdengelden

ALGEMENE VOORWAARDEN van BORN LEGAL B.V. 

Mei 2020 | Download

 1. Algemeen
  1. Born Legal B.V. (hierna: ‘Born Legal’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59810815.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) aan Born Legal heeft gegeven en verder op alle (rechts)handelingen van Born Legal met, voor of jegens Opdrachtgever, inclusief buitencontractuele verbintenissen.
  3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de aan Born Legal verstrekte opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband. Bedoelde natuurlijke- en/of rechtspersonen kunnen zich bij wijze van derdenbeding ten opzichte van de Opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en de daarin in artikel 3 opgenomen beperking van aansprakelijkheid beroepen.
  4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, zoals die van Opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Relatie Born Legal – Opdrachtgever
  1. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Born Legal. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De Opdrachtgever kan geen andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan Born Legal tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.
  2. Born Legal zal zich inspannen de opdracht van Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtgever zal aan Born Legal gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Born Legal verstrekte informatie.
 3. Aansprakelijkheid Born Legal
  1. Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Born Legal heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen een maand, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Born Legal schriftelijk aan Born Legal mede te delen op straffe van verval van recht.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Born Legal is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd op grond van de door Born Legal afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Born Legal komt. Op verzoek wordt aan Opdrachtgever een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
  3. Born Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
  4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Born Legal en haar hulppersonen tegen alle mogelijke aanspraken van derden alsmede tegen de kosten van Born Legal in verband met het voeren van verweer tegen vorderingen van derden.
  5. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Born Legal en Opdrachtgever door middel van elektronische e-mail met elkaar communiceren. Born Legal en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie middelen, zoals onder andere e-mail, down- en uploaddiensten, etc.
  6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar nadat de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Born Legal voor die schade, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 4. Honorarium en betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals die door Born Legal zijn vastgesteld. Gemaakte onkosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Born Legal heeft het recht om de door haar gehanteerde uurtarieven eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Behoudens bijzondere omstandigheden zullen tariefwijzigingen in beginsel plaatsvinden per 1 januari van het volgende kalenderjaar.
  2. Born Legal zal haar werkzaamheden in beginsel maandelijks declareren. Betaling van de declaraties van Born Legal dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Born Legal met betrekking tot de invordering te maken kosten. Opdrachtgever dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de declaratie schriftelijk aan Born Legal kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen.
 5. In te schakelen derden
  1. Born Legal is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Waar mogelijk zal de keuze van de door Born Legal in te schakelen derden geschieden in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Born Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat, behoudens opzet of grove schuld van Born Legal.
  2. Indien de door Born Legal ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat Born Legal ervan uit en bevestigt zij voor zover vereist bij deze dat alle door Opdrachtgever aan haar verstrekte opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
  3. Born Legal is niet aansprakelijk voor de gedragingen van de door haar ingeschakelde derden.
 6. Slotbepalingen
  1. Opdrachtgever verleent Born Legal door ondertekening van de overeenkomst of opdrachtbevestiging toestemming voor automatische verwerking van door Born Legal verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.
  2. Born Legal is als gevolg van de geldende wet- en regelgeving verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en, onder omstandigheden, de uiteindelijk belanghebbende(n) te achterhalen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Door opdracht aan Born Legal te verstrekken bevestigt de Opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te hebben gegeven.
  3. Op de rechtsverhouding tussen Born Legal en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Opdrachtgever en Born Legal zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

 KLACHTENREGELING van BORN LEGAL B.V.

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere opdracht ten aanzien van dienstverlening tussen Born Legal B.V. (Born Legal) als opdrachtnemer en een cliënt als opdrachtgever.
 2. De klachtenregeling is van toepassing op alle bij Born Legal werkzame personen. Deze klachtenregeling heeft tot doel:
  1. het vastleggen van een procedure om een klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van de klacht vast te stellen;
  3. het behoud en de verbetering van bestaande relaties door middel van goede behandeling van de klacht;
  4. de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van de behandeling en de analyse van de klacht.
 3. De klacht waarmee een cliënt Born Legal benadert, wordt doorgeleid naar mr. P.J.M. (Peter) van Limpt, die is belast met de uitvoering van deze interne klachtprocedure en die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De klachtprocedure kent de volgende stappen:
  1. Door de klachtenfunctionaris wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van de ingediende klacht;
  2. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een (nadere) toelichting te geven op de klacht;
  3. De klachtenfunctionaris tracht met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet in samenwerking met degene over wie is geklaagd;
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven;
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 4. De klachtenfunctionaris zoals bedoeld in lid 3 en degene over wie is geklaagd nemen bij de behandeling van de klacht geheimhouding in acht.
 5. De klager is geen vergoeding aan Born Legal verschuldigd voor de behandeling van de klacht.
 6. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 7. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 8. Op de rechtsverhouding met Born Legal – en haar adviseurs – is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant locatie ’s-Hertogenbosch.

KANTOORINFORMATIE

Born Legal B.V.
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Tel: +31 (0)40 782 0280
Fax: +31 (0)40 782 0286
Email: info@bornlegal.nl
www.bornlegal.nl

KvK-nummer: 59810815
Btw-nummer: 853653331B01
Bankrekeningnummer / IBAN: NL64RABO0149419449

DERDENGELDEN

Born Legal B.V. kan geen derdengelden ontvangen omdat zij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. Wij verzoeken u om derdengelden altijd rechtstreeks aan de cliënt te voldoen.