Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Algemene voorwaarden

 • Alle opdrachten van opdrachtgever (Opdrachtgever) worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Born Legal B.V. (Born Legal). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe opdrachten tussen Born Legal en Opdrachtgever.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor personen die betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben ten aanzien van de opdrachten. Born Legal zal zich inspannen opdrachten met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren.
 • Born Legal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Born Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor Born Legal geldend eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart Born Legal voor eventuele aanspraken van derden.
 • Conform de Verordening op de advocatuur heeft Born Legal een klachtenregeling. Deze regeling betreft een procedure voor de behandeling van een klacht over de dienstverlening van Born Legal of haar advocaten.
 • Op de rechtsverhouding met Born Legal – en haar adviseurs – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de dienstverlening van Born Legal zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant.

 

 Klachtenregeling Born Legal

1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere opdracht ten aanzien van dienstverlening tussen Born Legal als opdrachtnemer en een cliënt als opdrachtgever.

2. De klachtenregeling is van toepassing op alle bij Born Legal werkzame personen. Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 • het vastleggen van een procedure om een klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van de klacht vast te stellen;
 • het behoud en de verbetering van bestaande relaties door middel van goede behandeling van de klacht;
 • de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van de behandeling en de analyse van de klacht.

3. De klacht waarmee een cliënt Born Legal benadert, wordt doorgeleid naar mw. mr. A.T.M. (Anja) van den Borne, die is belast met de uitvoering van deze interne klachtprocedure en die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

 • Door de klachtenfunctionaris wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van de ingediende klacht.
 • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een (nadere) toelichting te geven op de klacht.
 • De klachtenfunctionaris tracht met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet in samenwerking met degene over wie is geklaagd.
 • De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

4. De klachtenfunctionaris zoals bedoeld in lid 3 en degene over wie is geklaagd nemen bij de behandeling van de klacht geheimhouding in acht.

5. De klager is geen vergoeding aan Born Legal verschuldigd voor de behandeling van de klacht.

6. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

7. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

8. Op de rechtsverhouding met Born Legal – en haar adviseurs – is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant locatie ’s-Hertogenbosch.

 

Kantoorinformatie

Contact

Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Tel: +31 (0)40 782 0280
Fax: +31 (0)40 744 0033
Email: info@bornlegal.nl

KvK: 59810815
BTW nummer: 853653331B01
Bankrekeningnummer: NL64RABO 0149 4194 49

Born Legal B.V.

www.bornlegal.nl
www.aanbestedencomplexeprojecten.nl

 

Stichting derdengelden

Born Legal beschikt niet over een stichting derdengelden.