22 mei 2019 – Aon / Born Legal: Lunch & Learn

apr 23, 2019 by admin Category: Algemeen 0 comments

​Tijdens de Lunch & Learn op woensdag 22 mei aanstaande praten Aon en Born Legal u bij over de belangrijkste ontwikkelingen van de komende jaren voor de bouw- en installatiebranche.  Nederland verandert in rap tempo. In 2025 ziet ons land er heel anders uit dan nu, onder meer door ontwikkelingen als energietransitie, circulaire economie, verstedelijking […]

Benoeming Peter van Limpt tot partner / aandeelhouder

mrt 15, 2019 by admin Category: Algemeen 0 comments

Deze maand viert Born Legal haar eerste lustrum. Een mooie mijlpaal voor Born Legal dat zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als vooruitstrevend nichekantoor op het gebied van aanbestedingsrecht, commerciële contracten en samenwerkingen. Born Legal bedient bedrijven en instellingen in de top van de markt, onder meer in de sectoren bouw, IT en technologie. […]

ACM tikt gemeenten op de vingers over afspraken prijzen en beschikbaarheid bedrijventerreinen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een aantal gemeenten aangesproken op prijs- en marktverdelingsafspraken bij de uitgifte van grond op bedrijventerreinen. De gemeenten spraken over een gezamenlijke berekeningsmethodiek voor de tarieven voor grond, wisselden informatie uit over ondernemingen die geïnteresseerd waren in de aankoop van grond op een bedrijventerrein in een van de gemeenten […]

Born Legal adviseert bij overname portefeuille zorgvastgoed

jan 07, 2019 by admin Category: Algemeen 0 comments

Born Legal adviseerde de koper (Holland Immo Group) tijdens de gehele aankoopprocedure van 396 zorgappartementen verspreid over vier woonzorglocaties van Zorgspectrum Het Zand.   Het betreft de locaties De Hulstkampen (Nieuwleusen), Het Weijtendaal (Olst-Wijhe), De Berghorst (Staphorst) en Residentie Den Hof, onderdeel van Zandhove (Zwolle). Deze vastgoedportefeuille bevat in totaal 396 zorgappartementen, waarvan 281 appartementen voor […]

Update wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

jul 02, 2018 by admin Category: Bouw 0 comments

Na een stilte van een jaar is het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen weer uit de ijskast gehaald. Minister Ollongren heeft op 29 juni 2018 de Eerste Kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel en verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen te hervatten.

In haar brief gaat minister Ollongren in op het wetsvoorstel. Zij wil het wetsvoorstel toelichten en verhelderen, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over de uitleg van de inhoud van het wetsvoorstel. Daarom is de minister van plan om de verdere uitwerking van het beoogde stelsel van kwaliteitsborging en de uitleg zoveel als mogelijk vast te leggen in lagere regelgeving.

In de brief wordt ingegaan op de volgende punten:

  • de onduidelijkheid over de aangenomen amendementen;
  • de vraag hoever de aansprakelijkheid van de aannemer strekt, mede in relatie tot zijn waarschuwingsplicht;
  • de wijze waarop de bevoegdheidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteitsborger is geregeld.

Het doel van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen is dat de kwaliteit van bouwwerken wordt verbeterd en dat de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. Door het verbeteren van die positie zijn opdrachtgevers beter in staat hun belangen ten aanzien van de bouwkwaliteit te behartigen. De noodzaak tot verbeteren van de bouwkwaliteit vloeit (volgens de toelichting) voort uit o.a. de steeds hogere kwaliteitseisen, de toegenomen complexiteit van het bouwproces en de versnippering van het bouwproces en de daarmee een niet heldere verdeling van de verantwoordelijkheden.

De brief van minister Ollongren kunt u nalezen via de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over wat het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen voor u (als aannemer of adviseur) kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het bouwrecht.

Wegens succes herhaald! Workshop Bouw op 6 juni a.s.

mei 14, 2018 by admin Category: Bouw 0 comments

Wegens het grote aantal aanmeldingen tijdens de eerste workshop 'Fouten bij bouwprojecten – beheersing van uw risico’s' wordt deze op 6 juni a.s. herhaald. Dit keer wordt de workshop gehouden in het van der Valk Hotel in Utrecht.

Born Legal en Aon geven tijdens de workshop antwoord op de vraag: hoe de risico’s voorafgaand aan, tijdens en na de uitvoering voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen worden beperkt en mocht het toch misgaan, welke oplossingen zijn er?

Deelname aan deze workshop is kosteloos.

Nieuwe workshop: Fouten bij bouwprojecten – beheersing van uw risico’s

Op dinsdag 17 april 2018 vond de workshop 'Fouten bij bouwprojecten - beheersing van uw risico's' plaats op ons kantoor in Eindhoven. Anja van den Borne (advocaat en directeur) van Born Legal en Douwe Steenstra (claims consultant) van Aon gaven samen een presentatie over het onderwerp.

Er waren 40 deelnemers aanwezig bij de workshop. Een gemêleerd gezelschap met vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, gemeenten, aannemers en adviseurs.

Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals de risico's bij bouwprojecten, de wijze waarop hierover kan worden gecontracteerd en de verzekeringsmogelijkheden. Belangrijk daarbij is dat zowel het contract en de verzekeringen goed op elkaar moeten aansluiten, zodat partijen geen onnodige risico's lopen. Aan de hand van een casus -  ontleend aan een uitspraak van de Raad van Arbitrage van de bouw - werden de verschillende problemen geïllustreerd en de juridische oplossingen en verzekeringsmogelijkheden gepresenteerd.
Vanuit de zaal kwamen veel vragen over het contracteren en verzekeren. Het werd een levendige discussie.

Wilt u deze workshop ook graag bijwonen? Op woensdag 6 juni a.s. staat een nieuwe workshop gepland in Utrecht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met iris@bornlegal.nl

Workshop: Fouten bij bouwprojecten – beheersing van de risico’s

Scheurvorming, verzakking en instorting kunnen tijdens de bouwfase en/of daarna tot grote schade leiden. Een bekend voorbeeld is de instorting van een parkeergarage in Eindhoven in 2017. Missers worden vaak veroorzaakt door onduidelijkheden in de opdracht, ontwerp- en constructiefouten, uitvoeringsfouten of een opeenstapeling van fouten. Ook de toepassing van innovatieve oplossingen zorgt voor een groter risico op fouten. Ondanks alle aanwezige expertise binnen bouwprojecten kan het vanwege uiteenlopende oorzaken flink misgaan.

Workshop

Op 17 april houden wij samen met Aon een workshop over hoe de risico’s voorafgaand aan, tijdens en na de uitvoering voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen worden beperkt en mocht het toch misgaan, welke oplossingen zijn er?

Aanmelden

Aanmelden kan tot 31 maart a.s. via de volgende pagina: www.aon.nl/bouwworkshop2018

Voor meer informatie over de workshop en het programma, klik hier.

 

Subgunningscriteria: wanneer moeten de wegingscoëfficiënten kenbaar worden gemaakt?

Oordeel van de voorzieningenrechter: vaststelling van wegingscoëfficiënten voor de subgunningscriteria mag na de inschrijving. Voorzieningenrechter refereert aan de drie voorwaarden van het Europese hof.

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Minister zegt ‘nee’

Tips voor woningcorporaties wanneer zij contracteren met opdrachtnemers

Uit een ingebrekestelling van de Europese Commissie van 7 december 2017 volgt dat zij voornemens is een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. De Europese Commissie stelt dat Nederlandse woningcorporaties op grond van Richtlijn 2014/24/EU aangemerkt moeten worden als aanbestedende diensten (specifiek: publiekrechtelijke instelling). Dit zou betekenen dat woningcorporaties overheidsopdrachten – boven bepaalde drempelbedragen – Europees moeten aanbesteden.

 

Standpunt minister Ollongren

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 20 februari 2018 met een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over haar inhoudelijke reactie aan de Europese Commissie. Ollongren is het niet eens met de stelling dat woningcorporaties gekwalificeerd moeten worden als publiekrechtelijke instelling en derhalve aanbestedingsplichtig zijn.

Publiekrechtelijke instellingen dienen onder meer onder overheidstoezicht te staan voor wat betreft beheer. Conform jurisprudentie van het Europese Hof is sprake van ‘toezicht op beheer’ wanneer de overheid de beslissingen op het gebied van overheidsopdrachten van publiekrechtelijke instellingen kan beïnvloeden. Naar het oordeel van de Europese Commissie voldoet het in de Woningwet gecodificeerde toezicht daaraan. Ollongren is het niet eens met dit oordeel. In artikel 61d lid 1 Woningwet is immers bepaald dat een aanwijzing – in het kader van toezicht – van de minister voor Wonen en Rijksdienst geen betrekking heeft op het plaatsen van opdrachten van woningcorporaties. Haar opvatting in dezen is dat de overheid op grond van het toezicht de opdrachtverlening van woningcorporaties niet kan beïnvloeden.

 

Hoe gaat de procedure nu verder?

De Europese Commissie zal de inhoudelijke reactie van minister Ollongren bestuderen. Wanneer de Europese Commissie niet achter de reactie van de Nederlandse regering staat en derhalve bij haar oordeel blijft, zal zij een zogenaamd met redenen omkleed advies sturen. In dit advies verzoekt de Europese Commissie Nederland om binnen een bepaalde termijn, doorgaans twee maanden, mee te delen welke maatregelen zij heeft getroffen. Wanneer de door Nederland getroffen maatregelen onvoldoende blijken om te kunnen voldoen aan de Europese regelgeving, kan de Europese Commissie een daadwerkelijke inbreukprocedure starten bij het Europese Hof van Justitie. Zover is het dus nog lang niet. Een uiteindelijk oordeel van het Hof van Justitie zal waarschijnlijk nog wel een paar jaar op zich laten wachten. Van belang is wel dat het oordeel van het Hof van Justitie terugwerkende kracht heeft. Dit betekent dat de uitspraak van het Hof van Justitie ook van toepassing is op opdrachten die voor de datum van het arrest zijn verleend.

 

Wat kunnen woningcorporaties doen?

Wanneer een woningcorporatie geen risico wil lopen, kan zij onverplicht wel Europees aanbesteden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat woningcorporaties die niet gewend zijn om aan te besteden - en die bijvoorbeeld graag werken met een vertrouwde partij, een kwaliteit voor ogen hebben of graag willen onderhandelen om tot een overeenkomst te komen - liever niet willen aanbesteden. Echter, een woningcorporatie neemt dan wel een risico. Vrijwillige transparantie vooraf is aan te raden. Daarnaast is het voor grote opdrachten wel het overwegen waard om op grond van Richtlijn 2014/24/EU dus de Aanbestedingswet 2012 aan te besteden. Wanneer de woningcorporatie hiervoor kiest zal bij het aanbesteden ook het wettelijke proportionaliteitsbeginsel en de Gids Proportionaliteit moeten worden nageleefd. Dit betekent dat ook de inhoud van het contract proportioneel moet zijn en dat in beginsel gekozen moet worden voor paritaire voorwaarden, zoals de UAV 2012 en UAV-GC 2005 (voorschrift 3.9 C). Belangrijk is dat bij het toepassen van de Gids Proportionaliteit de regel geldt: 'pas toe of leg uit'.

Ter beperking van risico’s is het aan te bevelen dat een woningcorporatie wel een bepaling opneemt in contracten dat zij deze kan beëindigen wanneer het Hof van Justitie een inbreukprocedure start of wanneer zij wordt aangemerkt als aanbestedende dienst.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicolien van Gerven (nicolien@bornlegal.nl of 06-57541482)

Meer lezen?