Algemene voorwaarden, klachtenregeling, kantoorinformatie, derdengelden

ALGEMENE VOORWAARDEN van BORN LEGAL te EINDHOVEN 

December 2020 | Download

Artikel 1
Born Legal is een handelsnaam van Born Legal B.V. Born Legal B.V. is een besloten vennootschap die is gevestigd te Eindhoven en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59810815.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) aan Born Legal heeft gegeven en verder op alle (rechts)handelingen van Born Legal met, voor of jegens Opdrachtgever, inclusief buitencontractuele verbintenissen.

Artikel 3
De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van de besloten vennootschappen die aandeelhouder en bestuurder van Born Legal zijn, alsmede ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van die besloten vennootschappen. Voorts wordt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden bedongen ten behoeve van de voor Born Legal werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers van Born Legal alsmede hun eventuele erfgenamen, voor zover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor Born Legal werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle (rechts)personen die bij een uitvoering van een opdracht door Born Legal worden ingeschakeld..

Artikel 4
Alle aan Born Legal gegeven opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Born Legal. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De Opdrachtgever kan geen andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan Born Legal tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.

Artikel 5
Born Legal zal zich inspannen de opdracht van Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtgever zal aan Born Legal gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Born Legal verstrekte informatie.

Artikel 6
Inschakeling door Born Legal van derden zal voor zoveel mogelijk geschieden in overleg met de Opdrachtgever. Born Legal is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken is Born Legal gerechtigd, en daartoe door Opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 Artikel 7
7.1 Iedere aansprakelijkheid van Born Legal, dan wel haar vennoten met inbegrip van de bestuurders daarvan, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Born Legal wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Born Legal in verband met die verzekering draagt.
7.2 In die gevallen waarin de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat vanwege een oorzaak gelegen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is iedere aansprakelijkheid van Born Legal, dan wel van haar vennoten met inbegrip van de bestuurders daarvan, beperkt tot een bedrag gelijk aan het bij Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium (bij doorlopende opdrachten tot een bedrag gelijk aan het honorarium over een periode van 12 maanden voorafgaand aan schade veroorzakende handeling) met een maximum van 20.000,-.
7.3 De rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt en is niet ontvankelijk indien deze niet binnen 12 maanden nadat Opdrachtgever bekend werd met de schade of de schade redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 8
Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door Born Legal verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Born Legal kunnen ontlenen. De Opdrachtgever is gehouden, indien deze de inhoud van door Born Legal verstrekte rapporten, adviezen of andere van Born Legal afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij te wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de onderhavige bepaling. De Opdrachtgever vrijwaart Born Legal met inbegrip van haar hulppersonen tegen alle mogelijke aanspraken van derden alsmede tegen de kosten van Born Legal in verband met het voeren van verweer tegen vorderingen van derden.

Artikel 9
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Born Legal en Opdrachtgever door middel van elektronische e-mail met elkaar communiceren. Born Legal en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie middelen, zoals onder andere e-mail, down- en uploaddiensten, etc.

 Artikel 10
10.1 Born Legal zal haar werkzaamheden in beginsel maandelijks declareren. Betaling van de declaraties van Born Legal dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals die door Born Legal zijn vastgesteld. Gemaakte onkosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Born Legal heeft het recht om de door haar gehanteerde uurtarieven eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Behoudens bijzondere omstandigheden zullen tariefwijzigingen in beginsel plaatsvinden per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Artikel 11
11.1 Opdrachtgever verleent Born Legal door ondertekening van de overeenkomst of opdrachtbevestiging toestemming voor automatische verwerking van door Born Legal verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.
11.2 Born Legal is als gevolg van de geldende wet- en regelgeving verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en, onder omstandigheden, de uiteindelijk belanghebbende(n) te achterhalen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Door opdracht aan Born Legal te verstrekken bevestigt de Opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te hebben gegeven.

Artikel 12
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Born Legal en Opdrachtgever alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten is de klachten- en geschillenregeling van Born Legal van toepassing.
12.2 Op de rechtsverhouding tussen Born Legal en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Opdrachtgever en Born Legal zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

 KLACHTENREGELING van BORN LEGAL B.V.

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere opdracht ten aanzien van dienstverlening tussen Born Legal B.V. (Born Legal) als opdrachtnemer en een cliënt als opdrachtgever.
 2. De klachtenregeling is van toepassing op alle bij Born Legal werkzame personen. Deze klachtenregeling heeft tot doel:
  1. het vastleggen van een procedure om een klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van de klacht vast te stellen;
  3. het behoud en de verbetering van bestaande relaties door middel van goede behandeling van de klacht;
  4. de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van de behandeling en de analyse van de klacht.
 3. De klacht waarmee een cliënt Born Legal benadert, wordt doorgeleid naar mr. P.J.M. (Peter) van Limpt, die is belast met de uitvoering van deze interne klachtprocedure en die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De klachtprocedure kent de volgende stappen:
  1. Door de klachtenfunctionaris wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van de ingediende klacht;
  2. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een (nadere) toelichting te geven op de klacht;
  3. De klachtenfunctionaris tracht met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet in samenwerking met degene over wie is geklaagd;
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven;
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 4. De klachtenfunctionaris zoals bedoeld in lid 3 en degene over wie is geklaagd nemen bij de behandeling van de klacht geheimhouding in acht.
 5. De klager is geen vergoeding aan Born Legal verschuldigd voor de behandeling van de klacht.
 6. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 7. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 8. Op de rechtsverhouding met Born Legal – en haar adviseurs – is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant locatie ’s-Hertogenbosch.

KANTOORINFORMATIE

Born Legal B.V.
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Tel: +31 (0)40 782 0280
Fax: +31 (0)40 782 0286
Email: info@bornlegal.nl
www.bornlegal.nl

KvK-nummer: 59810815
Btw-nummer: 853653331B01
Bankrekeningnummer / IBAN: NL64RABO0149419449

DERDENGELDEN

Born Legal B.V. kan geen derdengelden ontvangen omdat zij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. Wij verzoeken u om derdengelden altijd rechtstreeks aan de cliënt te voldoen.