Is de gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd?

De aanbestedende dienst moet de gunningsbeslissing voor iedere betrokken inschrijver deugdelijk motiveren. Deze motiveringsverplichting vloeit voort uit artikel 2.130 Aw 2012. De gunningsbeslissing bevat de relevante redenen voor die beslissing, alsmede een toelichting van de opschortende termijn.

Relevante redenen als deugdelijke motivering

De afgewezen inschrijver moet kunnen begrijpen waarom zijn aanbieding niet heeft gewonnen, zodat hij kan bepalen wat zijn rechtspositie is en of het eventueel zinvol is om hiertegen in bezwaar te gaan. Een gunningsbeslissing dient zodanig te worden gemotiveerd dat de beoordelingsmethode achteraf toetsbaar en controleerbaar is. Het is raadzaam dat de aanbestedende dienst in ieder geval de volgende elementen kenbaar maakt:

  • De naam van de winnende inschrijver;
  • De eindscores van zowel de afgewezen inschrijver als de winnende inschrijver (prijs + kwaliteit);
  • De scores van de afgewezen inschrijver (en eventueel de winnende inschrijver) op alle sub-gunningscriteria;
  • De redenen waarom aan de inschrijving van de afgewezen inschrijver niet de maximale score is toegekend.

De motiveringsplicht van een aanbestedende dienst gaat niet zo ver dat zij bedrijfsvertrouwelijke informatie verstrekt, zoals inschrijfprijzen, tenzij sprake is van het gunningscriterium ‘laagste prijs’.

Wat als een deugdelijke motivering ontbreekt?

Indien de gunningsbeslissing onvoldoende is gemotiveerd, dient de aanbestedende dienst de aanbieding van de betreffende inschrijver opnieuw te beoordelen. Vaak zal dan in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel een andere beoordelingscommissie worden aangesteld.

Heeft u vragen over een gunningsbeslissing, neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u graag verder.

Born Legal

FAQ’s

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij zijn ook bereikbaar via +31 (0)40 782 0280 of per e-mail via info@bornlegal.nl.