Algemene voorwaarden

Artikel 1

Born Legal is een handelsnaam van Born Legal B.V. Born Legal is een besloten vennootschap gevestigd te Eindhoven en heeft tot doel het uitoefenen van de advocatenpraktijk. Born Legal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59810815.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) aan Born Legal heeft gegeven en verder op alle (rechts)handelingen van Born Legal met, voor of jegens Opdrachtgever, inclusief buitencontractuele verbintenissen.

Artikel 3

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van de besloten vennootschappen die aandeelhouder en bestuurder van Born Legal zijn, alsmede ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van die besloten vennootschappen. Voorts wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bedongen ten behoeve van de voor Born Legal werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers van Born Legal alsmede hun eventuele erfgenamen, voor zover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor Born Legal werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle (rechts)personen die bij een uitvoering van een opdracht door Born Legal worden ingeschakeld.

Artikel 4

Alle aan Born Legal gegeven opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Born Legal. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5

Born Legal zal zich inspannen de opdracht van Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtgever zal aan Born Legal gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Born Legal verstrekte informatie.

Artikel 6

Inschakeling door Born Legal van derden zal voor zoveel mogelijk geschieden in overleg met Opdrachtgever. Born Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken is Born Legal gerechtigd, en daartoe door Opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Born Legal, dan wel haar vennoten met inbegrip van de bestuurders daarvan, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Born Legal wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Born Legal in verband met die verzekering draagt.

7.2 In die gevallen waarin de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat vanwege een oorzaak gelegen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is iedere aansprakelijkheid van Born Legal, dan wel van haar vennoten met inbegrip van de bestuurders daarvan, beperkt tot een bedrag gelijk aan het bij Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium (bij doorlopende opdrachten tot een bedrag gelijk aan het honorarium over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis) met een maximum van 20.000,- euro.

7.3 De rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt en is niet ontvankelijk indien Opdrachtgever niet binnen zes maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Born Legal ter zake heeft geprotesteerd. Deze rechtsvordering vervalt in ieder geval na verloop van twee jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De rechtsvordering die na deze termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk.

Artikel 8

Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door Born Legal verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Born Legal kunnen ontlenen. Opdrachtgever is gehouden, indien deze de inhoud van door Born Legal verstrekte rapporten, adviezen of andere van Born Legal afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij te wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de onderhavige bepaling. Opdrachtgever vrijwaart Born Legal met inbegrip van haar hulppersonen tegen alle mogelijke aanspraken van derden alsmede tegen de kosten van Born Legal in verband met het voeren van verweer tegen vorderingen van derden.

Artikel 9

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Born Legal en Opdrachtgever door middel van e-mail met elkaar communiceren en gebruik maken van cloudopslagdiensten. Born Legal en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie- en opslagmiddelen, zoals onder andere e-mail, cloudopslagdiensten en down- en uploaddiensten.

Artikel 10

10.1 Declaratie van het honorarium vindt plaats overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering betrokken personen zoals dat geldt bij Born Legal op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Born Legal opgegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief btw, exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief leges, griffierechten en de kosten van door Born Legal eventueel in te schakelen derden, zoals deurwaarders en buitenlandse advocaten. Born Legal zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan Opdrachtgever doorbelasten.

10.2 Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen tussentijds worden aangepast. Born Legal is gerechtigd zonder dat Opdrachtgever enig recht tot aanpassing of beëindiging van de overeenkomst dientengevolge heeft, met ingang van ieder kalenderjaar de door haar gehanteerde tarieven te verhogen met een maximum van tien procent.

10.3 Indien de aan Born Legal verschuldigde vergoeding tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van Born Legal bindend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

10.4 Born Legal zal de haar toekomende vergoedingen in de regel maandelijks achteraf aan Opdrachtgever in rekening brengen. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. Opdrachtgever is dan de op hem toepasselijke wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, welke forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.

Artikel 11

11.1 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de advocatuur bepaalde is Opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Onder omstandigheden is Born Legal verplicht om onderzoek te doen naar de uiteindelijk belanghebbende(n) van Opdrachtgever en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

11.2 Middels aanvaarding van deze algemene voorwaarden verleent Opdrachtgever toestemming voor automatische verwerking van de door Born Legal in het kader van de aan haar verleende opdracht(en) verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.

Artikel 12

Born Legal heeft het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en vervolgopdrachten. Indien Opdrachtgever door de wet wordt beschouwd als een consument, dan heeft Opdrachtgever het recht om de lopende overeenkomst op te zeggen gedurende één maand nadat deze van de wijziging op de hoogte is gebracht of geworden. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 28 mei 2021.

Artikel 13

Op de dienstverlening van Born Legal is de Klachtenregeling Born Legal B.V. van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Born Legal (www.bornlegal.nl).

Artikel 14

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij dwingende wettelijke regels dit verhinderen of Born Legal er niettemin voor kiest om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Een pdf-versie van onze algemene voorwaarden download u hier.