Privacyverklaring

Wij respecteren uw persoonsgegevens en zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Born Legal verwerkt.

Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verkocht, hergebruikt, verhuurd, uitgeleend of anderszins bekendgemaakt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Born Legal B.V. (“Born Legal”) verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Born Legal veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Born Legal.

Doel verwerking persoonsgegevens

Born Legal verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten door onze advocaten en juridisch adviseurs,
– het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen, zoals onder andere de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),
– marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen,
– de beveiliging, het gebruik en verbetering van onze website, of
– werving en selectie van medewerkers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Born Legal verwerkt slechts gewone persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld iemands naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer of nummer van het identiteitsbewijs. Het gaat daarbij altijd om gegevens die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Born Legal verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting,
– uitvoering van een overeenkomst,
– verkregen toestemming van betrokkene(n), of
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Born Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Born Legal, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Born Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

Born Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Born Legal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Born Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Born Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Toegang tot uw gegevens

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Born Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Born Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: info@bornlegal.nl.

Cookies

Born Legal verwerkt ook informatie via het gebruik van cookies en vergelijkbare tools op de website(s) om de prestaties en de gebruikerservaring daarvan te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u een website of pagina voor de eerste keer bezoekt. Het cookie helpt de website om uw apparaat bij uw volgende bezoek te herkennen. Web beacons of andere vergelijkbare bestanden kunnen hetzelfde doen. We gebruiken de term ‘cookies’ in deze verklaring om te verwijzen naar alle bestanden die informatie op deze manier verwerken.
Cookies hebben allerlei functies. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen uw voorkeuren te onthouden of analyseren hoe goed de website functioneert. De op de website gebruikte cookies verzamelen geen informatie die omtrent uw persoonlijke identiteit, maar verwerken meer algemene informatie zoals hoe bezoekers op de website terechtkomen en deze gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker.

Born Legal gebruikt de volgende cookies op haar website(s):
– Essentiële cookies, die essentieel zijn voor de werking van de website.
– Prestatiecookies, om de functionering in de gaten te houden en te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt Born Legal in staat om de manier waarop u de website ervaart te optimaliseren en snel eventuele optredende problemen te identificeren en op te lossen. Born Legal zou prestatiecookies bijvoorbeeld kunnen gebruiken om bij te houden welke pagina’s het meest populair zijn, welke methode van koppelen tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. Born Legal maakt gebruik van Google Analytics voor deze analytische activiteiten. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw computer, wordt verzonden naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen waaronder de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te analyseren en dit aan Born Legal te rapporteren. Google kan deze informatie bekendmaken aan derden wanneer het daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Born Legal kan hier geen invloed op uitoefenen.
– Sociale media-knoppen. De website bevat knoppen om pagina’s aan te prijzen of te delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen komen tot stand op basis van codes die door deze sociale netwerken worden geleverd. Deze codes plaatsen ook een cookie. We adviseren u regelmatig de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale netwerken te checken om meer informatie te verkrijgen over hun gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het verwerken van deze code.

Door middel van onderstaande checkboxes kunt u uw cookie-instellingen direct aanpassen.

Wijzigingen

Born Legal heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met info@bornlegal.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2021.