Is er sprake van rechtsverwerking (Grossmann)?

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2004 in het zogenoemde Grossmann-arrest dat van een ondernemer wordt verwacht dat hij zijn bezwaren zo spoedig mogelijk kenbaar maakt aan de aanbestedende dienst. Het ligt daarom in beginsel op de weg van een inschrijver om tegen onduidelijkheden en onvolkomenheden in aanbestedingsstukken op te komen in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt.

Indien een (potentiële) inschrijver vóór inschrijving al bekend is met vermeende gebreken in de aanbesteding of in de door de aanbestedende dienst gevolgde procedure, dan dient zij die ook vóórafgaand aan de inschrijving kenbaar te maken. Een inschrijver mag hiermee niet wachten tot de uitkomst van de aanbesteding. Het te lang wachten met het stellen van vragen en/of maken van bezwaar is namelijk in strijd met de doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid. Handelt de inschrijving onvoldoende pro-actief, dan kan hem worden tegengeworpen dat hij ter zake zijn rechten heeft verwerkt. Dat betekent dat hij niet langer (in rechte) kan opkomen tegen het vermeende gebrek in de aanbestedingsprocedure.

Het leerstuk van rechtswerking, ook wel de Grossmann-doctrine genoemd, is met name interessant voor aanbestedende diensten. In kort geding is (of was) een Grossmann-verweer vaak succesvol, maar er is iets van een kentering waar te nemen. Daarnaast is in de 2e herziening van de Gids Proportionaliteit expliciet aandacht besteed om ervoor te zorgen dat het Grossmann-verweer minder snel kan worden toegepast.

Vragen? Voor meer informatie over Grossmann en rechtsverwerking kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Born Legal

FAQ’s

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij zijn ook bereikbaar via +31 (0)40 782 0280 of per e-mail via info@bornlegal.nl.