Mag een fout in een inschrijving worden hersteld?

Het doen van een inschrijving op een aanbesteding kost vaak veel tijd. De inschrijver dient doorgaans diverse documenten, formulieren en plannen te verstrekken. Zorgvuldigheid is in dezen van groot belang. Iedereen maakt wel eens fouten, zo ook inschrijvers. Denk aan het niet uploaden van een bijlage of het niet volledig invullen van het UEA of prijzenblad. Sommige fouten komen echter in aanmerking voor herstel.

Eenvoudige precisering of kennelijke materiële fout

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een inschrijving kan worden verbeterd of aangevuld ingeval van een eenvoudige precisering of het herstellen van een kennelijke materiële fout. Oftewel, het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het gaat om een vergissing. Herstel mag er echter niet toe leiden dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt gedaan.

Wanneer de aanbestedende dienst een inschrijver om een aanvulling of verbetering verzoekt, dient zij de overige inschrijvers die in dezelfde situatie verkeren ook de gelegenheid te bieden tot herstel.

Herstel niet mogelijk bij straffe van uitsluiting

Het bieden van een herstelmogelijkheid is niet mogelijk als de aanbestedingsstukken voorschrijven dat het ontbrekende stuk of de ontbrekende informatie op straffe van uitsluiting moet worden verstrekt. Dit betreft de zogenaamde knock-out bepaling.

Is de aanbestedende dienst verplicht om herstel te bieden?

Het Europese hof heeft zich (nog) niet uitgelaten over de vraag of een aanbestedende dienst verplicht is om een herstelmogelijkheid te bieden. Op grond van de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.55 Aw 2012) lijkt het bieden van herstel een discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende dienst, maar nationale kortgedingrechters hebben meer dan eens geoordeeld dat op grond van het fair play- en/of zorgvuldigheidsbeginsel een mogelijkheid tot het bieden van herstel moest worden gegeven.

Heeft u vragen over de mogelijkheid tot verbetering of aanvulling van uw inschrijving, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Born Legal

FAQ’s

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij zijn ook bereikbaar via +31 (0)40 782 0280 of per e-mail via info@bornlegal.nl.