Nieuws

Update: Wetsvoorstellen inzake Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Op dit moment zijn er twee wetsvoorstellen met betrekking tot de Aanbestedingswet 2012 aanhangig.

Wetsvoorstel 1: e-factureren

Het eerste wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. Met deze wijziging wordt de Richtlijn e-facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU) geïmplementeerd. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zijn vanaf de inwerkingtreding verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm. De Europese norm omvat een gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur en een lijst van syntaxen (taalregels van het programmeren). Krachtens het uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1870 – betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm – moeten alle aanbestedende diensten uiterlijk per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Het wetsvoorstel is op 19 december 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal in werking treden bij koninklijk besluit en op dit moment is de exacte datum van inwerkingtreding nog niet bekend. Het kan zo zijn dat de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 al voor 18 april 2019 in werking treedt.

Aanbestedende diensten zullen nu de benodigde voorzieningen moeten treffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm.

Wetsvoorstel 2: herstel en opnemen van terugkijktermijn van maximaal 3 jaar

Het tweede wetsvoorstel strekt tot aanpassing van onder andere de Aanbestedingswet 2012. Het gaat daarbij om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, technische gebreken, en om preciseringen.

Het wetsvoorstel beoogt onder meer artikel 2.87 lid 2 Aw 2012 betreffende de facultatieve uitsluitingsgronden te wijzigen. Op grond van Europese regelgeving gold een terugkijktermijn voor de facultatieve uitsluitingsgronden van drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelneming of inschrijving. Deze was abusievelijk niet voor alle gronden (artikel 2.87 lid 1 h en i Aw 2012) opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Voor valse verklaringen en onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces was de terugkijktermijn van drie jaar niet vermeld. Nu lijkt dat wel te gaan gebeuren.

Het wetsvoorstel is op 27 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer en dient nog te worden behandeld.

 

Voor vragen over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met Nicolien van Gerven (nicolien@bornlegal.nl).

Meer lezen?

Presentatie contract- en samenwerkingsvormen

Advocaat Anja van den Borne van Born Legal zal tijdens de Next Generation bijeenkomst georganiseerd door BSNC op donderdag 14 september een presentatie verzorgen over contract- en samenwerkingsvormen. Het vindt plaats op een bijzondere locatie, namelijk op het Sportpark Willem Alexander (op het tunneldak van de A4). De bijeenkomst staat in het teken van de verschillende contractvormen.

Aan de orde komen verschillende contractvormen en samenwerkingsvormen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die voor de praktijk van belang zijn. Aan de hand van praktische casussen komen de voor- en nadelen van de contractvormen en de risico’s bij aanbesteden aan bod.

 

Tijd en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 september 2017 bij Sportpark Willem Alexander in Schiedam.

De middag start om 12.30 uur met een lunch en eindigt om 15.30 uur met een borrel.

 

Deelnemen?

Deelname is gratis voor BSNC leden. Aan niet-BSNC leden wordt vergoeding gevraagd voor de cateringkosten (lunch, koffie en borrel):
€ 24,50 (exclusief BTW).

 

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Meer informatie is te vinden op de website van BSNC.

 

Afbeelding: BGSV bureau voor stedenbouw en landschap in samenwerking met Moederscheim Moonen architects.

Gevolgen van de herziene Aanbestedingswet

De Tweede Kamer heeft op 22 maart 2016 ja gezegd tegen een herziening van de Aanbestedingswet 2012.

Vernieuwde Aanbestedingswet in zicht

mrt 22, 2016 by admin Category: Aanbesteding, Bouw, Onderwijs, Tech 0 comments

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen.

Nieuwe drempelbedragen gepubliceerd

De nieuwe drempelbedragen die gelden voor Europees aanbesteden van klassieke opdrachten, speciale sectoropdrachten en concessieopdrachten zijn op 25 november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Towards (further) EU Harmonization of Public Contract Law

The award of public contracts in the Member States of the EU is subject to public procurement regulation. This regulation only affects the award of public contracts.