Nieuws

Update: Wetsvoorstellen inzake Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Op dit moment zijn er twee wetsvoorstellen met betrekking tot de Aanbestedingswet 2012 aanhangig.

Wetsvoorstel 1: e-factureren

Het eerste wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. Met deze wijziging wordt de Richtlijn e-facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU) geïmplementeerd. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zijn vanaf de inwerkingtreding verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm. De Europese norm omvat een gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur en een lijst van syntaxen (taalregels van het programmeren). Krachtens het uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1870 – betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm – moeten alle aanbestedende diensten uiterlijk per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Het wetsvoorstel is op 19 december 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal in werking treden bij koninklijk besluit en op dit moment is de exacte datum van inwerkingtreding nog niet bekend. Het kan zo zijn dat de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 al voor 18 april 2019 in werking treedt.

Aanbestedende diensten zullen nu de benodigde voorzieningen moeten treffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm.

Wetsvoorstel 2: herstel en opnemen van terugkijktermijn van maximaal 3 jaar

Het tweede wetsvoorstel strekt tot aanpassing van onder andere de Aanbestedingswet 2012. Het gaat daarbij om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, technische gebreken, en om preciseringen.

Het wetsvoorstel beoogt onder meer artikel 2.87 lid 2 Aw 2012 betreffende de facultatieve uitsluitingsgronden te wijzigen. Op grond van Europese regelgeving gold een terugkijktermijn voor de facultatieve uitsluitingsgronden van drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelneming of inschrijving. Deze was abusievelijk niet voor alle gronden (artikel 2.87 lid 1 h en i Aw 2012) opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Voor valse verklaringen en onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces was de terugkijktermijn van drie jaar niet vermeld. Nu lijkt dat wel te gaan gebeuren.

Het wetsvoorstel is op 27 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer en dient nog te worden behandeld.

 

Voor vragen over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met Nicolien van Gerven (nicolien@bornlegal.nl).

Meer lezen?

Vrijspraak: OM gaat hard onderuit bij vermeende aanbestedingsfraude Limburgs openbaar vervoer

Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar tegen oud NS-topman Huges vanwege - volgens het OM - zeer ernstig falen tijdens een aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De verdenkingen aan zijn adres over “vals spel tijdens de aanbesteding”, omkoping en valsheid in geschrifte waren zeker niet mals. De rechtbank in Den Bosch maakte net voor de kerst korte metten met de strafeisen van het OM. Het OM gaat in hoger beroep.

 

Achtergrond

Provincie Limburg organiseert een aanbesteding voor een concessie voor het openbaar vervoer met een looptijd van 15 jaar. NS-dochter Abellio, Veolia en Arriva schrijven in op de aanbesteding en Abellio wint in eerste instantie de aanbesteding. Veolia doet aangifte tegen een oud-directeur van Veolia die vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld tijdens de aanbesteding. Deze oud-directeur van Veolia zou via een adviesbureau worden ingehuurd als directeur bij Abellio. De gunning wordt ingetrokken en de vervoersconcessie wordt gegund aan de nummer twee: Arriva.

In de daarop volgende strafrechtelijke procedure zouden volgens het OM onder andere Huges en de oud-directeur van Veolia zich tijdens de aanbesteding hebben schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, schending van bedrijfsgeheimen en niet ambtelijke omkoping. Volgens het OM werd de toenmalig Veolia-directeur omgekocht via een schijnconstructie. De oud-directeur zou – aldus het OM – in zijn functie bij Veolia bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld aan Abellio om zo de aanbesteding te winnen.

De rechtbank Den Bosch sprak alle verdachten vrij. De rechtbank oordeelde dat er geen bewijs was voor de gestelde strafbare feiten en stelt dat het non-concurrentiebeding tussen Veolia en haar oud-directeur mogelijk is overtreden, maar dit betekent nog niet dat er sprake is van een strafbaar feit.

 

Schade Huges: levenslang

Een grote nachtmerrie moet het zijn voor voormalig NS-topman Timo Huges. Er is hem en de andere verdachten nogal wat verweten. De schade voor Huges en de andere verdachten is immens en feitelijk niet meer weg te nemen door welke schadevergoedingsactie dan ook. Feitelijk is sprake van een trial by media en feitelijk waren alle verdachten al veroordeeld in de media. De positieve uitspraak van de rechtbank Den Bosch zal niet direct leiden tot zuivering van hun namen.

De namen van Huges en alle andere verdachten zijn ernstig en levenslang besmet en worden altijd in verband gebracht met fraude, vals spelen, etcetera. Het gaat niet alleen om reputatieschade voor de verdachten zelf, maar ook om het leed van de familie van de betrokken personen.

Los daarvan is de impact ook groot voor de betrokken bedrijven en instellingen. Ook naar hen zal worden gewezen als het bijvoorbeeld gaat om fraude. Daarnaast is de financiële impact voor de bedrijven en instellingen groot. Bijvoorbeeld ten aanzien van de aanbesteding. Inmiddels is aan Arriva gegund en zij heeft het contract voor de duur van 15 jaar. Gelet op de uitspraak achteraf wordt afgevraagd of de juiste beslissing is genomen destijds.

 

Uitgangspunt = het juridisch kompas!

Dat zorgvuldigheid voorop staat bij aanbestedingen, de spelregels moeten worden gevolgd en niet mag worden gesjoemeld onderschrijf ik. Maar wat nu in deze situatie? Op alle fronten wordt het OM in het ongelijk gesteld. De rechtbank geeft het OM zelfs een flinke dreun op de neus. Bewijs ontbreekt voor strafbare feiten is de conclusie van de rechtbank. Had het OM zich niet beter moeten verdiepen? Ja, mijns inziens wel. Wanneer zij een strafzaak voorbereiden zal zij er zich van moeten vergewissen of de strafeisen haalbaar zijn of niet. Volgens het OM zou het morele kompas van Huges behoorlijk stuk zijn. Het gaat echter binnen ons rechtssysteem niet om moraliteit, maar het gaat om het toetsen van gedragingen aan de wet. Het gaat dus om het juridische kompas zoals ook de strafrechtadvocaat van Huges terecht stelde.

 

Meer over aanbesteden

Marktparticipatie Suurhoffbrug

RWS organiseert een marktparticipatie voor een tijdelijke oplossing voor de Suurhoffbrug. De vraag is of RWS met deze marktconsultatie de - voor haar - beste oplossing zal bereiken.

Politiek verstoppertje bij de evaluatie van Aanbestedingswet 2012

feb 06, 2015 by admin Category: Aanbesteding, Bouw, Tech, Vervoer 0 comments

Op 20 januari 2015 beantwoordde minister Kamp vragen van het Tweede kamerlid Ziengs over kostenefficiëntie en lastenluwe toepassing van de aanbestedingsregels die hij stelde in het kader van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012.

De ontsporing, het fiasco Fyra, botsende ego’s en verkeerde wissels

jan 15, 2015 by admin Category: Blog, Vervoer 0 comments

Recent las ik het boek “De ontsporing” van Marcel Silfout en Andries van den Berg. Het geeft een gekleurd beeld van de gebeurtenissen rondom de HSL-Zuid en de Fyra in de periode 1996 t/m 2013, waarbij een groot deel betrekking heeft op de politieke machtsstrijd.

Aanbesteden: publicatie nieuwe Europese Richtlijnen

Begin dit jaar had het Europees Parlement al ingestemd met de nieuwe Europese Richtlijnen en waren deze Richtlijnen al vastgesteld.

Precontractuele waarschuwingsplicht van de aannemer

JAAN 2013/200, met noot A.T.M. van den Borne. De gemeente heeft tijdens de aanbesteding gegevens verstrekt die voor de uitvoering relevant waren.

Fyra: schikken een slimme zet?

NS en AnsaldoBreda zijn tot een schikking gekomen: de fyratreinen gaan terug naar AnsaldoBreda en NS krijgt 125 miljoen euro van de Italiaanse fabrikant.

Towards (further) EU Harmonization of Public Contract Law

The award of public contracts in the Member States of the EU is subject to public procurement regulation. This regulation only affects the award of public contracts.