Nieuws

Update wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

jul 02, 2018 by admin Category: Bouw 0 comments

Na een stilte van een jaar is het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen weer uit de ijskast gehaald. Minister Ollongren heeft op 29 juni 2018 de Eerste Kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel en verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen te hervatten.

In haar brief gaat minister Ollongren in op het wetsvoorstel. Zij wil het wetsvoorstel toelichten en verhelderen, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over de uitleg van de inhoud van het wetsvoorstel. Daarom is de minister van plan om de verdere uitwerking van het beoogde stelsel van kwaliteitsborging en de uitleg zoveel als mogelijk vast te leggen in lagere regelgeving.

In de brief wordt ingegaan op de volgende punten:

  • de onduidelijkheid over de aangenomen amendementen;
  • de vraag hoever de aansprakelijkheid van de aannemer strekt, mede in relatie tot zijn waarschuwingsplicht;
  • de wijze waarop de bevoegdheidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteitsborger is geregeld.

Het doel van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen is dat de kwaliteit van bouwwerken wordt verbeterd en dat de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. Door het verbeteren van die positie zijn opdrachtgevers beter in staat hun belangen ten aanzien van de bouwkwaliteit te behartigen. De noodzaak tot verbeteren van de bouwkwaliteit vloeit (volgens de toelichting) voort uit o.a. de steeds hogere kwaliteitseisen, de toegenomen complexiteit van het bouwproces en de versnippering van het bouwproces en de daarmee een niet heldere verdeling van de verantwoordelijkheden.

De brief van minister Ollongren kunt u nalezen via de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over wat het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen voor u (als aannemer of adviseur) kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het bouwrecht.

Wegens succes herhaald! Workshop Bouw op 6 juni a.s.

mei 14, 2018 by admin Category: Bouw 0 comments

Wegens het grote aantal aanmeldingen tijdens de eerste workshop 'Fouten bij bouwprojecten – beheersing van uw risico’s' wordt deze op 6 juni a.s. herhaald. Dit keer wordt de workshop gehouden in het van der Valk Hotel in Utrecht.

Born Legal en Aon geven tijdens de workshop antwoord op de vraag: hoe de risico’s voorafgaand aan, tijdens en na de uitvoering voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen worden beperkt en mocht het toch misgaan, welke oplossingen zijn er?

Deelname aan deze workshop is kosteloos.

Nieuwe workshop: Fouten bij bouwprojecten – beheersing van uw risico’s

Op dinsdag 17 april 2018 vond de workshop 'Fouten bij bouwprojecten - beheersing van uw risico's' plaats op ons kantoor in Eindhoven. Anja van den Borne (advocaat en directeur) van Born Legal en Douwe Steenstra (claims consultant) van Aon gaven samen een presentatie over het onderwerp.

Er waren 40 deelnemers aanwezig bij de workshop. Een gemêleerd gezelschap met vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, gemeenten, aannemers en adviseurs.

Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals de risico's bij bouwprojecten, de wijze waarop hierover kan worden gecontracteerd en de verzekeringsmogelijkheden. Belangrijk daarbij is dat zowel het contract en de verzekeringen goed op elkaar moeten aansluiten, zodat partijen geen onnodige risico's lopen. Aan de hand van een casus -  ontleend aan een uitspraak van de Raad van Arbitrage van de bouw - werden de verschillende problemen geïllustreerd en de juridische oplossingen en verzekeringsmogelijkheden gepresenteerd.
Vanuit de zaal kwamen veel vragen over het contracteren en verzekeren. Het werd een levendige discussie.

Wilt u deze workshop ook graag bijwonen? Op woensdag 6 juni a.s. staat een nieuwe workshop gepland in Utrecht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met iris@bornlegal.nl

Workshop: Fouten bij bouwprojecten – beheersing van de risico’s

Scheurvorming, verzakking en instorting kunnen tijdens de bouwfase en/of daarna tot grote schade leiden. Een bekend voorbeeld is de instorting van een parkeergarage in Eindhoven in 2017. Missers worden vaak veroorzaakt door onduidelijkheden in de opdracht, ontwerp- en constructiefouten, uitvoeringsfouten of een opeenstapeling van fouten. Ook de toepassing van innovatieve oplossingen zorgt voor een groter risico op fouten. Ondanks alle aanwezige expertise binnen bouwprojecten kan het vanwege uiteenlopende oorzaken flink misgaan.

Workshop

Op 17 april houden wij samen met Aon een workshop over hoe de risico’s voorafgaand aan, tijdens en na de uitvoering voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen worden beperkt en mocht het toch misgaan, welke oplossingen zijn er?

Aanmelden

Aanmelden kan tot 31 maart a.s. via de volgende pagina: www.aon.nl/bouwworkshop2018

Voor meer informatie over de workshop en het programma, klik hier.

 

Update: Wetsvoorstellen inzake Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Op dit moment zijn er twee wetsvoorstellen met betrekking tot de Aanbestedingswet 2012 aanhangig.

Wetsvoorstel 1: e-factureren

Het eerste wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. Met deze wijziging wordt de Richtlijn e-facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU) geïmplementeerd. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zijn vanaf de inwerkingtreding verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm. De Europese norm omvat een gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur en een lijst van syntaxen (taalregels van het programmeren). Krachtens het uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1870 – betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm – moeten alle aanbestedende diensten uiterlijk per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Het wetsvoorstel is op 19 december 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal in werking treden bij koninklijk besluit en op dit moment is de exacte datum van inwerkingtreding nog niet bekend. Het kan zo zijn dat de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 al voor 18 april 2019 in werking treedt.

Aanbestedende diensten zullen nu de benodigde voorzieningen moeten treffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm.

Wetsvoorstel 2: herstel en opnemen van terugkijktermijn van maximaal 3 jaar

Het tweede wetsvoorstel strekt tot aanpassing van onder andere de Aanbestedingswet 2012. Het gaat daarbij om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, technische gebreken, en om preciseringen.

Het wetsvoorstel beoogt onder meer artikel 2.87 lid 2 Aw 2012 betreffende de facultatieve uitsluitingsgronden te wijzigen. Op grond van Europese regelgeving gold een terugkijktermijn voor de facultatieve uitsluitingsgronden van drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelneming of inschrijving. Deze was abusievelijk niet voor alle gronden (artikel 2.87 lid 1 h en i Aw 2012) opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Voor valse verklaringen en onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces was de terugkijktermijn van drie jaar niet vermeld. Nu lijkt dat wel te gaan gebeuren.

Het wetsvoorstel is op 27 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer en dient nog te worden behandeld.

 

Voor vragen over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met Nicolien van Gerven (nicolien@bornlegal.nl).

Meer lezen?

Marktparticipatie Suurhoffbrug

RWS organiseert een marktparticipatie voor een tijdelijke oplossing voor de Suurhoffbrug. De vraag is of RWS met deze marktconsultatie de - voor haar - beste oplossing zal bereiken.

Dubbel risico bij voorwaardelijk inschrijven

aug 23, 2016 by admin Category: Aanbesteding, Bouw 0 comments

Onduidelijkheid over inschrijving van Interparking bij Gemeente Vlaardingen. Is het aanbod voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?

Gevolgen van de herziene Aanbestedingswet

De Tweede Kamer heeft op 22 maart 2016 ja gezegd tegen een herziening van de Aanbestedingswet 2012.

Vernieuwde Aanbestedingswet in zicht

mrt 22, 2016 by admin Category: Aanbesteding, Bouw, Onderwijs, Tech 0 comments

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen.

Nieuwe drempelbedragen gepubliceerd

De nieuwe drempelbedragen die gelden voor Europees aanbesteden van klassieke opdrachten, speciale sectoropdrachten en concessieopdrachten zijn op 25 november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.