Nieuws

Update: Wetsvoorstellen inzake Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Op dit moment zijn er twee wetsvoorstellen met betrekking tot de Aanbestedingswet 2012 aanhangig.

Wetsvoorstel 1: e-factureren

Het eerste wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. Met deze wijziging wordt de Richtlijn e-facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU) geïmplementeerd. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zijn vanaf de inwerkingtreding verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm. De Europese norm omvat een gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur en een lijst van syntaxen (taalregels van het programmeren). Krachtens het uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1870 – betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm – moeten alle aanbestedende diensten uiterlijk per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Het wetsvoorstel is op 19 december 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal in werking treden bij koninklijk besluit en op dit moment is de exacte datum van inwerkingtreding nog niet bekend. Het kan zo zijn dat de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 al voor 18 april 2019 in werking treedt.

Aanbestedende diensten zullen nu de benodigde voorzieningen moeten treffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm.

Wetsvoorstel 2: herstel en opnemen van terugkijktermijn van maximaal 3 jaar

Het tweede wetsvoorstel strekt tot aanpassing van onder andere de Aanbestedingswet 2012. Het gaat daarbij om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, technische gebreken, en om preciseringen.

Het wetsvoorstel beoogt onder meer artikel 2.87 lid 2 Aw 2012 betreffende de facultatieve uitsluitingsgronden te wijzigen. Op grond van Europese regelgeving gold een terugkijktermijn voor de facultatieve uitsluitingsgronden van drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelneming of inschrijving. Deze was abusievelijk niet voor alle gronden (artikel 2.87 lid 1 h en i Aw 2012) opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Voor valse verklaringen en onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces was de terugkijktermijn van drie jaar niet vermeld. Nu lijkt dat wel te gaan gebeuren.

Het wetsvoorstel is op 27 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer en dient nog te worden behandeld.

 

Voor vragen over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met Nicolien van Gerven (nicolien@bornlegal.nl).

Meer lezen?

Tien geboden voor aanbesteding

mei 10, 2016 by admin Category: Aanbesteding, Veiligheid 0 comments Tags: eRIC

Op 21 april 2016 werd het derde rondetafelgesprek gehouden. Het onderwerp van dit gesprek was: „Het aanbesteden van innovatieve veiligheidsoplossingen in Europa binnen het veiligheidsdomein."

Durf te experimenteren binnen de wettelijke kaders!

Na het eerste rondetafelgesprek georganiseerd door inkoopvakbeurs eRIC, brancheorganisatie NIDV en aanbestedingsspecialist Born Legal, werd op 15 maart 2016 het tweede rondetafelgesprek gehouden.

Interview over de nieuwe Aanbestedingswet

mrt 08, 2016 by admin Category: Aanbesteding, Tech, Veiligheid 0 comments

De nieuwe Aanbestedingswet is in aantocht. Morgen (9 maart) staat de bespreking van het wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer.

Kennis is de sleutel tot succesvolle aanbesteding

jan 29, 2016 by admin Category: Aanbesteding, Veiligheid 0 comments Tags: eRIC

Op 19 januari 2016 vond het rondetafelgesprek plaats, over de stelling „De nieuwe Aanbestedingswet 2016 frustreert het innovatief vermogen van de markt”.

Nieuwe drempelbedragen gepubliceerd

De nieuwe drempelbedragen die gelden voor Europees aanbesteden van klassieke opdrachten, speciale sectoropdrachten en concessieopdrachten zijn op 25 november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Je kan niet alles in regels vatten

Met rechtszaken rond de NS, C2000, P2000 en slechtlopende portofoon-aanbestedingen begint het middel aanbesteden een hele slechte reputatie te krijgen.

Luchthaven Berlin Brandenburg en Imtech

Dachten we in Nederland al mislukte megaprojecten te hebben met grote kostenoverschrijingen zoals de Fyra en het project MaVa/A15.

Born Legal tijdens DITSS Seminar: Procurement after partnership in field labs and pilots

feb 13, 2015 by admin Category: Aanbesteding, Tech, Veiligheid 0 comments

Inspirerend! Boeiende discussie tijdens het seminar over samenwerking tussen bedrijven, overheid en universiteiten over het samen ontwikkelen van innovatieve producten in relatie tot de aanbestedingsregels.

Winnaar op papier versus beste opdrachtnemer

apr 27, 2014 by admin Category: Aanbesteding, Bouw, Veiligheid 0 comments

Presentaties voor o.a. studenten, inkopers en overheid; slim inkopen, inschrijven en selecteren van opdrachtnemers bij aanbestedingsprocedures.