Nieuws

ACM tikt gemeenten op de vingers over afspraken prijzen en beschikbaarheid bedrijventerreinen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een aantal gemeenten aangesproken op prijs- en marktverdelingsafspraken bij de uitgifte van grond op bedrijventerreinen. De gemeenten spraken over een gezamenlijke berekeningsmethodiek voor de tarieven voor grond, wisselden informatie uit over ondernemingen die geïnteresseerd waren in de aankoop van grond op een bedrijventerrein in een van de gemeenten […]

Workshop: Fouten bij bouwprojecten – beheersing van de risico’s

Scheurvorming, verzakking en instorting kunnen tijdens de bouwfase en/of daarna tot grote schade leiden. Een bekend voorbeeld is de instorting van een parkeergarage in Eindhoven in 2017. Missers worden vaak veroorzaakt door onduidelijkheden in de opdracht, ontwerp- en constructiefouten, uitvoeringsfouten of een opeenstapeling van fouten. Ook de toepassing van innovatieve oplossingen zorgt voor een groter risico op fouten. Ondanks alle aanwezige expertise binnen bouwprojecten kan het vanwege uiteenlopende oorzaken flink misgaan.

Workshop

Op 17 april houden wij samen met Aon een workshop over hoe de risico’s voorafgaand aan, tijdens en na de uitvoering voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen worden beperkt en mocht het toch misgaan, welke oplossingen zijn er?

Aanmelden

Aanmelden kan tot 31 maart a.s. via de volgende pagina: www.aon.nl/bouwworkshop2018

Voor meer informatie over de workshop en het programma, klik hier.

 

Subgunningscriteria: wanneer moeten de wegingscoëfficiënten kenbaar worden gemaakt?

Oordeel van de voorzieningenrechter: vaststelling van wegingscoëfficiënten voor de subgunningscriteria mag na de inschrijving. Voorzieningenrechter refereert aan de drie voorwaarden van het Europese hof.

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Minister zegt ‘nee’

Tips voor woningcorporaties wanneer zij contracteren met opdrachtnemers

Uit een ingebrekestelling van de Europese Commissie van 7 december 2017 volgt dat zij voornemens is een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. De Europese Commissie stelt dat Nederlandse woningcorporaties op grond van Richtlijn 2014/24/EU aangemerkt moeten worden als aanbestedende diensten (specifiek: publiekrechtelijke instelling). Dit zou betekenen dat woningcorporaties overheidsopdrachten – boven bepaalde drempelbedragen – Europees moeten aanbesteden.

 

Standpunt minister Ollongren

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 20 februari 2018 met een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over haar inhoudelijke reactie aan de Europese Commissie. Ollongren is het niet eens met de stelling dat woningcorporaties gekwalificeerd moeten worden als publiekrechtelijke instelling en derhalve aanbestedingsplichtig zijn.

Publiekrechtelijke instellingen dienen onder meer onder overheidstoezicht te staan voor wat betreft beheer. Conform jurisprudentie van het Europese Hof is sprake van ‘toezicht op beheer’ wanneer de overheid de beslissingen op het gebied van overheidsopdrachten van publiekrechtelijke instellingen kan beïnvloeden. Naar het oordeel van de Europese Commissie voldoet het in de Woningwet gecodificeerde toezicht daaraan. Ollongren is het niet eens met dit oordeel. In artikel 61d lid 1 Woningwet is immers bepaald dat een aanwijzing – in het kader van toezicht – van de minister voor Wonen en Rijksdienst geen betrekking heeft op het plaatsen van opdrachten van woningcorporaties. Haar opvatting in dezen is dat de overheid op grond van het toezicht de opdrachtverlening van woningcorporaties niet kan beïnvloeden.

 

Hoe gaat de procedure nu verder?

De Europese Commissie zal de inhoudelijke reactie van minister Ollongren bestuderen. Wanneer de Europese Commissie niet achter de reactie van de Nederlandse regering staat en derhalve bij haar oordeel blijft, zal zij een zogenaamd met redenen omkleed advies sturen. In dit advies verzoekt de Europese Commissie Nederland om binnen een bepaalde termijn, doorgaans twee maanden, mee te delen welke maatregelen zij heeft getroffen. Wanneer de door Nederland getroffen maatregelen onvoldoende blijken om te kunnen voldoen aan de Europese regelgeving, kan de Europese Commissie een daadwerkelijke inbreukprocedure starten bij het Europese Hof van Justitie. Zover is het dus nog lang niet. Een uiteindelijk oordeel van het Hof van Justitie zal waarschijnlijk nog wel een paar jaar op zich laten wachten. Van belang is wel dat het oordeel van het Hof van Justitie terugwerkende kracht heeft. Dit betekent dat de uitspraak van het Hof van Justitie ook van toepassing is op opdrachten die voor de datum van het arrest zijn verleend.

 

Wat kunnen woningcorporaties doen?

Wanneer een woningcorporatie geen risico wil lopen, kan zij onverplicht wel Europees aanbesteden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat woningcorporaties die niet gewend zijn om aan te besteden - en die bijvoorbeeld graag werken met een vertrouwde partij, een kwaliteit voor ogen hebben of graag willen onderhandelen om tot een overeenkomst te komen - liever niet willen aanbesteden. Echter, een woningcorporatie neemt dan wel een risico. Vrijwillige transparantie vooraf is aan te raden. Daarnaast is het voor grote opdrachten wel het overwegen waard om op grond van Richtlijn 2014/24/EU dus de Aanbestedingswet 2012 aan te besteden. Wanneer de woningcorporatie hiervoor kiest zal bij het aanbesteden ook het wettelijke proportionaliteitsbeginsel en de Gids Proportionaliteit moeten worden nageleefd. Dit betekent dat ook de inhoud van het contract proportioneel moet zijn en dat in beginsel gekozen moet worden voor paritaire voorwaarden, zoals de UAV 2012 en UAV-GC 2005 (voorschrift 3.9 C). Belangrijk is dat bij het toepassen van de Gids Proportionaliteit de regel geldt: 'pas toe of leg uit'.

Ter beperking van risico’s is het aan te bevelen dat een woningcorporatie wel een bepaling opneemt in contracten dat zij deze kan beëindigen wanneer het Hof van Justitie een inbreukprocedure start of wanneer zij wordt aangemerkt als aanbestedende dienst.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicolien van Gerven (nicolien@bornlegal.nl of 06-57541482)

Meer lezen?

Presentatie contract- en samenwerkingsvormen

Advocaat Anja van den Borne van Born Legal zal tijdens de Next Generation bijeenkomst georganiseerd door BSNC op donderdag 14 september een presentatie verzorgen over contract- en samenwerkingsvormen. Het vindt plaats op een bijzondere locatie, namelijk op het Sportpark Willem Alexander (op het tunneldak van de A4). De bijeenkomst staat in het teken van de verschillende contractvormen.

Aan de orde komen verschillende contractvormen en samenwerkingsvormen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die voor de praktijk van belang zijn. Aan de hand van praktische casussen komen de voor- en nadelen van de contractvormen en de risico’s bij aanbesteden aan bod.

 

Tijd en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 september 2017 bij Sportpark Willem Alexander in Schiedam.

De middag start om 12.30 uur met een lunch en eindigt om 15.30 uur met een borrel.

 

Deelnemen?

Deelname is gratis voor BSNC leden. Aan niet-BSNC leden wordt vergoeding gevraagd voor de cateringkosten (lunch, koffie en borrel):
€ 24,50 (exclusief BTW).

 

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Meer informatie is te vinden op de website van BSNC.

 

Afbeelding: BGSV bureau voor stedenbouw en landschap in samenwerking met Moederscheim Moonen architects.

Annotatie in JAAN: onderzoeksplicht van de aanbestedende dienst

Regelmatig keert binnen het aanbestedingsrechtelijke kort geding de vraag terug of een aanbestedende dienst verplicht is om nader onderzoek te doen wanneer een inschrijver niet aan de eisen voldoet.

Durf te experimenteren binnen de wettelijke kaders!

Na het eerste rondetafelgesprek georganiseerd door inkoopvakbeurs eRIC, brancheorganisatie NIDV en aanbestedingsspecialist Born Legal, werd op 15 maart 2016 het tweede rondetafelgesprek gehouden.

Luchthaven Berlin Brandenburg en Imtech

Dachten we in Nederland al mislukte megaprojecten te hebben met grote kostenoverschrijingen zoals de Fyra en het project MaVa/A15.

Annotatie in JAAN: uitleg referentie-eis

Gemeente Haarlemmermeer en Hoogheemraadschap van Rijnland hebben een Europese aanbesteding voor het onderhoud van watergangen en grasvegetaties gehouden.

Zembla: aanbestedingsfraude ICT: wanneer openen wij onze ogen?

Zembla stelde zich in de uitzending van 2 oktober 2014 de vraag: wie is de mol bij ICT-aanbestedingen?