Nieuws

Update: Wetsvoorstellen inzake Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Op dit moment zijn er twee wetsvoorstellen met betrekking tot de Aanbestedingswet 2012 aanhangig.

Wetsvoorstel 1: e-factureren

Het eerste wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. Met deze wijziging wordt de Richtlijn e-facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU) geïmplementeerd. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zijn vanaf de inwerkingtreding verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm. De Europese norm omvat een gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur en een lijst van syntaxen (taalregels van het programmeren). Krachtens het uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1870 – betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm – moeten alle aanbestedende diensten uiterlijk per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Het wetsvoorstel is op 19 december 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal in werking treden bij koninklijk besluit en op dit moment is de exacte datum van inwerkingtreding nog niet bekend. Het kan zo zijn dat de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 al voor 18 april 2019 in werking treedt.

Aanbestedende diensten zullen nu de benodigde voorzieningen moeten treffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm.

Wetsvoorstel 2: herstel en opnemen van terugkijktermijn van maximaal 3 jaar

Het tweede wetsvoorstel strekt tot aanpassing van onder andere de Aanbestedingswet 2012. Het gaat daarbij om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, technische gebreken, en om preciseringen.

Het wetsvoorstel beoogt onder meer artikel 2.87 lid 2 Aw 2012 betreffende de facultatieve uitsluitingsgronden te wijzigen. Op grond van Europese regelgeving gold een terugkijktermijn voor de facultatieve uitsluitingsgronden van drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelneming of inschrijving. Deze was abusievelijk niet voor alle gronden (artikel 2.87 lid 1 h en i Aw 2012) opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Voor valse verklaringen en onrechtmatige beïnvloedingen van het besluitvormingsproces was de terugkijktermijn van drie jaar niet vermeld. Nu lijkt dat wel te gaan gebeuren.

Het wetsvoorstel is op 27 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer en dient nog te worden behandeld.

 

Voor vragen over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met Nicolien van Gerven (nicolien@bornlegal.nl).

Meer lezen?

Europese Commissie: Public procurement for a circular economy

Circulair inkopen

Het gaat bij circulair inkopen om de inkoop van producten en diensten die bijdragen aan hergebruik van materialen en minder energieverbruik, zodat milieuvervuiling en verspilling wordt verminderd of zelfs voorkomen in de volledige levenscyclus.

 

Brochure van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft recent een brochure gepubliceerd over circulaire economie voor overheidsopdrachten.

 

Iets nieuws onder de zon?

De brochure geeft ons inziens op een (te) hoog abstractieniveau informatie over circulair inkopen. Dit past niet bij het belang vanuit Europa, namelijk het stimuleren van circulair inkopen. Er worden wel wat voorbeelden genoemd en ‘handvatten’ gegeven, maar die bieden voor de inkooppraktijk te weinig aanknopingspunten om te gebruiken in een aanbestedingsprocedure. Dit zorgt ervoor dat alle overheden in de lidstaten zelf het wiel moeten uitvinden. Zij kunnen wel inspiratie opdoen bij de criteria voor groene overheidsopdrachten.

Gerelateerde artikelen

Aannemer wint kort geding aanbesteding Opsterland

Bouma Sport en Groen heeft met een kort geding voor elkaar gekregen dat de aanbesteding van al het sportveldonderhoud in de Friese gemeente Opsterland opnieuw moet. De bieding van het bedrijf is ten onrechte terzijde gelegd. Anja van den Borne is over dit onderwerp geïnterviewd door Fieldmanager.

Lees hier het volledige artikel op de site van Fieldmanager.

Gevolgen van de herziene Aanbestedingswet

De Tweede Kamer heeft op 22 maart 2016 ja gezegd tegen een herziening van de Aanbestedingswet 2012.

Nieuwe drempelbedragen gepubliceerd

De nieuwe drempelbedragen die gelden voor Europees aanbesteden van klassieke opdrachten, speciale sectoropdrachten en concessieopdrachten zijn op 25 november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Kunstgrastender.nl: onnodig clusteren van sportvelden?

Initiatiefnemers van kunstgrastender.nl kondigen via hun website aan om collectief kunstgrasvelden in te willen kopen.

Annotatie in JAAN: uitleg referentie-eis

Gemeente Haarlemmermeer en Hoogheemraadschap van Rijnland hebben een Europese aanbesteding voor het onderhoud van watergangen en grasvegetaties gehouden.

Lunch & Learn – ‘Bouwen met voorsprong!’

mrt 18, 2014 by admin Category: Aanbesteding, Bouw, Groen, Tech 0 comments

Tijdens de sessie, die toegespitst is op bouw- en bouwgerelateerde bedrijven, krijgt u handvatten om succesvol aan te besteden én in te schrijven

Towards (further) EU Harmonization of Public Contract Law

The award of public contracts in the Member States of the EU is subject to public procurement regulation. This regulation only affects the award of public contracts.